2012, ഏപ്രിൽ 13, വെള്ളിയാഴ്‌ച ഇളം കാറ്റായ് വന്നു നീ
 എന്‍ കിളിവാതിലിലൂടെ
 സുഗമുള്ള  പനിനീര്‍പൂ ഗന്ദം പരത്തി
 ആ സുഗന്ദം എന്നെ തളര്‍ത്തുന്നു
 ഏതോ മാന്ദ്രിക വടിപോലെ
 എന്നെ നയിക്കുന്നു
 മനസും എപ്പോള്‍  മന്ദ്രിച്ചു    
 തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു 
 അനശ്വര ഗന്ധമായ് നിന്‍ സുഗന്ദം
 എന്റെ ഹൃദയത്തില്‍ അലിഞ്ഞു ചേരാനായി